poniedziałek, 26 stycznia 2009

Relacja z uroczystości u św. Willibrorda w Utrechcie

„Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg.
Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”
(1 Kor 3,17)

W niedzielę 25 stycznia o godzinie 10:30 J. E. W. J. Eijk, arcybiskup – metropolita Utrechtu i jednocześnie prymas Niderlandów, odprawił uroczystą Mszę pontyfikalną w zwyczajnej formie rytu rzymskiego ad orientem w Kościele Rektorskim św. Willibrorda w Utrechcie. Razem z ordynariuszem diecezji Mszę koncelebrowali: rektor kościoła – ks. N. M. Schnell (proboszcz parafii katedralnej i jednocześnie rektor miejscowego seminarium) oraz ks. A. P. S. van Hout (duszpasterz kościoła oraz Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Liturgii Łacińskiej - Vereniging voor Latijnse Liturgie), swoją posługę w trakcie liturgii sprawował też diakon W. H. van den Dool. Msza święta w całości odprawiona była w języku łacińskim, a w jej trakcie sprawowano obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza. Uroczystość uświetniły śpiewy chorałowe części zmiennych Mszy oraz wykonanie w jej trakcie Krönungsmesse W. A. Mozarta oraz Psalmu 150 C. Francka.

Kościół, choć zbudowany już ponad 130 lat temu, utracił poświęcenie pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Co ciekawe, poświęcony został stary ołtarz główny, umożliwiający odprawianie Mszy świętej przodem do Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Do nowopoświęcanego kościoła nie zdecydowano się więc wstawić ołtarza-stołu, co nie narusza estetyki zabytkowego kościoła i ma pozytywne konsekwencje dla kierunku sprawowanych w kościele celebracji.
Msza, odprawiana wg formularza własnego na poświecenie kościoła, rozpoczęła się uroczystym wejściem, w trakcie którego wykonana została najpierw pieśń Ecce sacérdos magnus, a następnie introit z Graduału rzymskiego. Jako pieśń na pokropienie śpiewana była antyfona Vidi aquam egredientem, ukazująca alegoryczną wizję proroka Ezechiela, dotyczącą wody dającej uzdrowienie i życie, wychodzącej ze świątyni. Proklamowanym przez diakona fragmentem Ewangelii była perykopa ze św. Łukasza, przedstawiająca wizytę Chrystusa u Zacheusza.

Po czytaniach biskup wygłosił homilię, w której wyjaśnił teksty biblijne oraz znaczenie poświęcenia kościoła i ołtarza, wyraźnie przekazując zgromadzonym, że najważniejszym aspektem Mszy świętej jest składanie Ofiary, dokonującej się na ołtarzu. Po odśpiewaniu Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego, kantor poprowadził śpiew litanii do Wszystkich Świętych. Po niej w ołtarzu złożono relikwie świętego, biskup odmówił modlitwę poświęcenia i sprawowane zostały obrzędy namaszczenia, okadzenia, nakrycia i oświetlenia ołtarza.

Następnie na przygotowanym ołtarzu biskup i prezbiterzy sprawowali Najświętszą Eucharystię posługując się w tej Mszy świętej czcigodnym Kanonem Rzymskim. Najświętszy Sakrament, który uświęca serca tych, którzy go przyjmują, uświęca też ołtarz i miejsce jego sprawowania. Jak stwierdził św. Jan Chryzostom: „Godny podziwu jest ołtarz, bo choć z natury swej jest kamieniem, staje się święty, gdy tylko przyjmie Ciało Chrystusa”.
Rzeczą wartą zauważenia jest fakt, że przybyli na tę uroczystą Mszę świętą wyrażali swoją wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie przystępując do komunii świętej ze złożonymi rękami, klęcząc przy balaskach i przyjmując Najświętsze Ciało do ust.
Na koniec Mszy świętej całe zgromadzenie odśpiewało Te Deum, składając także w ten sposób dziękczynienie za ten ważny dzień dla lokalnego Kościoła.
Po zakończeniu Mszy świętej, w przykościelnej salce, przybyli na uroczystość wierni mieli okazję do rozmowy ze sobą, ze swoim biskupem i kapłanami przy filiżance kawy. Po południu w kościele odbył się specjalny, świąteczny koncert muzyki sakralnej, który uwieńczył dzisiejszą uroczystość.

Neogotycki kościół św. Willibrorda, biskupa, zbudowany został w latach 1875-1877. O roku 1877, kiedy dokonano jego poświęcenia aż do 1967 roku był kościołem w strukturach Archidiecezji Utrecht. W 1967 roku diecezja postanowiła wyłączyć kościół z kultu i zburzyć. Aby uratować budynek kościoła wierni (a wśród nich wpływowi katolicy niderlandzcy) wraz z będącym w konflikcie z władzami zakonu i diecezji ojcem W. Kotte ze zgromadzenia Augustianów od Wniebowzięcia (A.A.) założyli stowarzyszenie pod nazwą Apostolat Św. Willibrorda (Stichting St.Willibrord Apostolaati) odkupili budynek od diecezji. Podłożem konfliktu były przeprowadzane w kościele niderlandzkim modernistyczne zmiany oraz chęć zburzenia kościoła przez diecezję, a do eskalacji konfliktu doszło gdy ojcu W. Kotte zabroniono wykonywania funkcji kapłańskich w zakupionym przez stowarzyszenie kościele. Na zakonnika nałożona została suspensa, lecz mimo tego aż do swojej śmierci w roku 2006 ojciec W. Kotte prowadził duszpasterstwo i sprawował sakramenty dla wiernych skupionych wokół kościoła św. Willibrorda, celebrując liturgię w języku łacińskim, wg posoborowych ksiąg liturgicznych. Ojciec W. Kotte Mszę wg mszału Pawła VI odprawiał pobożnie, przestrzegając prawa liturgicznego i zachowując kierunek celebracji versus Deum. Po jego śmierci, od roku 2006 do roku 2008 posługę w kościele sprawował suspendowany ojciec P. Klos ze Zgromadzenia Najświętszego Sakramentu (S.S.S.)
W dniu 20 października 2008 roku Archidiecezja Utrecht ogłosiła, iż Apostolat św. Willibrorda wrócił do pełnej jedności z Kościołem. Kościół św. Willibrorda został włączony z powrotem do struktur archidiecezji jako kościół rektorski znajdujący się na terenie nowoutworzonej, katedralnej parafii Zbawiciela. Rektorem kościoła mianowany został ks. N. M. Schnell. Opiekę nad kościołem sprawują Apostolat św. Willibrorda oraz Stowarzyszenia na Rzecz Liturgii Łacińskiej. W kościele tym Msze święte sprawowane są zasadniczo w zwyczajnej formie rytu rzymskiego, w całości w języku łacińskim (wyjątek stanowią czytania oraz homilia) a w ich trakcie wykonywane są śpiewy części zmiennych z Graduału rzymskiego lub uproszczonego, natomiast części stałe brane są albo z Kyriale, albo wykonywane są msze wybitnych kompozytorów. W liturgii bierze zawsze udział chór i/lub schola gregoriańska. W każdą trzecią niedzielę miesiąca począwszy od III Niedzieli Adwentu bieżącego roku liturgicznego zamiast Mszy Novus Ordo odprawiane są Msze w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, które celebruje ks. A. Komorowski z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Aktualności dotyczące kościoła św. Willibrorda prezentowane są na stronie internetowej:
http://www.sintwillibrordkerk.nl/
Fotografie z uroczystości można obejrzeć pod adresem:
http://www.latijnseliturgie.nl/kerkwijding2/